Mutter für Schloss IWl Pitty, Wiesel SR56, Berlin SR59, Troll, Campi
Best.-Nr: MSchl.
ET-Nr. IWL: SO 13 E-10, SO 13-3200, -320 / -70.40:80
Nachfertigung
1,00 €
(inkl. MwSt., zzgl. Versand (D € 6,90))
Teilen

IWL> 2. Wiesel SR56> 12. Hinterhaube>
IWL> 3. Berlin SR59> 17. Amaturenbrett, innere Verkleidung>
IWL> 3. Berlin SR59> 20. Doppelsitz>
IWL> 4. Troll TR150> 11c. Verkleidung>